Cài đặt

Thiết kế Svelte Việt Nam

Hãy xem qua các trang dưới đây về mỗi chủ đề khác nhau của thiết kế Svelte Việt Nam.

Logo

Cảm hứng sáng tác logo

Logo Svelte Việt Nam được tạo nên từ hai thành phần chính: Logo chính thức của Svelte và hình ảnh chiếc nón lá mang ngôi sao - tượng trưng cho hình ảnh cộng đồng người Việt Nam.

Màu sắc chính của logo được chọn dựa trên màu sắc chính của Svelte, tạo nên tính thống nhất với màu sắc biểu tượng của cộng đồng Svelte trên thế giới.

nón lá Svelte

Chủ đề logo

 • Truyền cảm hứng
 • Việt Nam
 • Cộng đồng

Các phiên bản logo

 • Nguyên bản

  SVELTE
  VIETNAM

 • Dương bản

  SVELTE
  VIETNAM

 • Âm bản

  SVELTE
  VIETNAM

Font chữ sử dụng trong logo [typeface]

Typeface

Inter

Inter / Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Inter / Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789